Co robi logopeda w przedszkolu/szkole?


Zakres działań logopedy w przedszkolu i szkole szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591)

§ 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oznacza to, że logopeda przeprowadza badania przesiewowe oraz czynności diagnostyczne mające na celu zidentyfikowanie dzieci wymagających terapii oraz rozpoznanie towarzyszących im trudności i potrzeb. Na tej podstawie ustalany jest indywidualny program terapeutyczny, a dziecko obejmowane jest terapią logopedyczną.

Organizowana pomoc logopedyczna może mieć dwie formy: indywidualną i/lub grupową. Niezwykle istotna jest również profilaktyka logopedyczna, mająca na celu kształtowanie prawidłowej mowy i komunikacji oraz eliminację czynników, które mogłyby zakłócić ten rozwój.
Niezbędnym elementem profilaktyki jest budowanie świadomości logopedycznej rodziców/opiekunów, a także nauczycieli, czy wychowawców oraz ich wzajemne wsparcie i współpraca ze specjalistą – logopedą.